Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De belangrijkste punten hebben we hieronder voor je samengevat:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en Hands Off gesloten overeenkomsten. Zodra je een bestelling wilt plaatsen dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van Hands Off akkoord gaat.
 • De Algemene Voorwaarden van Hands Off kunnen worden gewijzigd. De Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de Website op de datum van het plaatsen van de bestelling, zijn van toepassing. De laatste actualisering van de Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden op 3 mei 2023 (03-05-2023).
 • Bestelling(en) dienen vooraf te worden betaald door middel van de digitale betalingsmogelijkheden aangeboden op de Website.

 

1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

 • “Consument” en “Je”: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die beschikt over een bij Hands Off aangemaakt gebruikersaccount.
 • “Hands Off” en ‘Wij”: de besloten vennootschap Hands Off B.V., gevestigd aan Kerklaan 2D, 1211 PP te Hilversum. Gevestigd in Nederland onder Kamer van Koophandel 57815313 en btw nummer: NL 852748140 B01.
 • “Producten”: alle goederen die Hands Off via haar Website verkoopt.
 • “Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en Hands Off tot stand komt of komen.
 • “Website”: het online verkoopkanaal van Hands Off – www.hands-off.com – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

 

2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de naleving van alle tussen de Consument en Hands Off gesloten Overeenkomsten.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Om een bestelling te plaatsen dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van Hands Off akkoord gaat. Hands Off heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

3 – BESTELLING

3.1 Plaatsen van de bestelling

 1. Als Consument kun je alleen rechtstreeks via de Website Producten bestellen.

3.2 Je account

 1. Wanneer je een bestelling wilt plaatsen heb je een gebruikersaccount nodig. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount vragen Wij je om enkele (persoons)gegevens, waaronder naam, contactgegevens, en factuuradres. Na het aanmaken van een gebruikersaccount kun je Producten bestellen. Een account aanmaken is eenmalig, in het vervolg hoef je slechts in te loggen.
 2. Een gebruikersaccount geeft je inzichten in je bestelhistorie, je (persoons)gegevens, je tickets, je winkelwagen en de nieuwsbrief. Je dient hiervoor ingelogd te zijn.

3.3 Afsluiten van de verkoopovereenkomst

 1. Voor de Producten wordt de verkoopovereenkomst gesloten zodra je je bestelling zoals aangegeven op de Website hebt bevestigd en betaald. Hands Off treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 2. Wanneer wij je bestelling bevestigen ontvang je hier een bevestigingsmail over. Als artikelen van de bestelling volgens jou niet overeenstemmen met de door jou geplaatste bestelling dien je contact op te nemen met de consumentenservice van Hands Off via hello@hands-off.com.

3.4 Status van de bestelling bijhouden

 1. Je wordt per e-mail geïnformeerd zodra de bestelling is verzonden. Indien je bestelling wordt verzonden met pakketpost krijg je een track en trace code om je bestelling te volgen.
 2. Je kunt je bestelling uitsluitend wijzigen door contact op te nemen per e-mail zoals staat vermeld in de artikel 3.3 van de voorwaarden.

3.5 Gebruik van een promotiecode

 1. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing, wanneer je bestellingen met gebruik van een promotiecode op de Website plaatst.

 

4 – PRODUCTEN

4.1 Algemene informatie Producten

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Hands Off gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hands Off niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Per Product wordt een volledige toelichting geboden waarin informatie staat weergegeven over de ingrediënten, allergenen en kleur- en smaakstoffen.
 5. Om de kwaliteit van de Producten te waarborgen, raden we je aan om de Producten te bewaren bij een temperatuur van 12 tot 20 graden Celsius.
 6. De Producten worden per stuk of per doos aangeboden op de Website. 

5 – PRIJS

 1. De prijzen van alle Producten die via de Website worden aangeboden zijn inclusief btw (omzetbelasting).
 2. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en/of de omvang van de bestelling en/of de locatie waar de bestelling dient te worden geleverd. Tijdens het afronden van de bestelling word je geïnformeerd over de kosten. De verzendkosten zijn ook terug te vinden onder het kopje ‘verzenden & retourneren’ op de website.
 3. De gepubliceerde prijzen van alle Producten die op de website worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht om de prijzen van onze Producten op elk moment te wijzigen. De prijs die geldt op het moment dat je jouw bestelling plaats is de prijs die van toepassing is.

 

6 – BETALING

 1. De bestelling is pas afgerond als het volledige bedrag van de bestelling is betaald. Consumenten dienen vooruit te betalen. 
 2. Wij accepteren de volgende betaalwijzen: IDEAL, Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Bancontact, Sofort Banking en KBC.
 3. Om persoonlijke gegevens en/of bedrijfsgegevens en betaalgegevens te beschermen, treft Hands Off passende technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving.

 

7 – LEVERING

 1. Alle Producten zijn doorgaans op voorraad en leverbaar. Indien dit niet het geval is, wordt dit op de Website aangegeven. Wanneer je een product hebt besteld dat niet op voorraad is, informeren wij je zo snel mogelijk per e-mail.
 2. Alle Producten zijn doorgaans leverbaar maar de door Hands Off opgegeven levertijden zijn indicatief. De consument heeft geen recht op schadevergoeding bij enige overschrijding van de gestelde levertermijnen.
 3. Hands Off streeft ernaar om de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in principe binnen de gestelde levertijden uit te voeren.
 4. De Producten die je besteld hebt worden afgeleverd op het adres dat je tijdens het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven als afleveradres. Het afleveradres en het factuuradres kunnen verschillen. Wanneer je de gegevens wilt wijzigen dien je per e-mail contact op te nemen.
 5. De producten worden geleverd door onze partner(s). Zodra je Producten worden verzonden ontvang je bericht met een track en trace code om de bestelling te volgen. Producten die onderdeel zijn van dezelfde bestelling maar in verschillende pakketten verpakt zijn, zullen tegelijkertijd worden verzonden maar kunnen afzonderlijk van elkaar worden geleverd, dit is afhankelijk van de werkwijze van de transporteur.
 6. Hands Off behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bestellingen te weigeren. De producten mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik.
 7. Hands Off behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de volledige koopprijs voor al deze goederen is voldaan.

 

8 – VERPLICHTINGEN

 1. Wanneer je Producten bestelt op de Website , verklaar en garandeer je dat: 

Je beschikkingsbevoegd bent om overeenkomsten aan te gaan.

 

9 – VERPAKKING

 1. De verpakkingen van de producten bevatten essentiële informatie ten aanzien van onder meer ingrediënten, voedingswijze en allergenen. De consument is onder geen beding toegestaan om de verpakking van de producten te vervangen, te verwijderen, aan te passen of op welke manier dan ook onleesbaar te maken. Indien de consument in strijd handelt met dit artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is de consument aansprakelijk voor alle door Hands Off te lijden schade en vrijwaart de consument Hands Off voor alle aanspraken van derden in dit verband. Daarnaast zal de eventuele aansprakelijkheid van Hands Off ten opzichte van de Consument in een dergelijk geval geheel komen te vervallen.

 

10 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen slechts ter illustratie. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave op je computer precies overeenstemt met die van de Producten. De Producten kunnen dus enigszins afwijken van de weergave op de Website.
 2. Hands Off is niet aansprakelijk voor ongemak of schade voortvloeiend uit het gebruik van internet, tenzij dit ongemak of de schade aan Hands Off verwijtbaar is.

 

11 – HERROEPINGSRECHT

 1. Als het Product niet voldoet aan je verwachtingen heb je het recht om de overeenkomst binnen veertien (14) werkdagen te ontbinden. De geleverde producten dienen in dat geval binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering retour te worden gezonden en bij ons binnen te zijn. De kosten voor het retour zijn voor de consument.

 

12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Consument is verplicht om bij aflevering van de producten na te gaan of de producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk kenbaar te maken aan Hands Off. Na het verstrijken van deze termijn wordt de consument geacht de producten te hebben aanvaard.
 2. Indien is aangetoond en erkend dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan Hands Off beslissen om de producten tegen retournering en na ontvangst daarvan te ontvangen door nieuwe producten of het gehele factuurbedrag terug te betalen aan de Consument.
 3. Indien product(en) niet aan de overeenkomsten beantwoorden, dient de consument het product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de levering aan Hands Off te retourneren. Een retourzending wordt uitsluitend geaccepteerd indien het product in originele verpakking, onbeschadigd is en deugdelijk is verpakt. Kosten voor het retourzendingen zijn voor rekening van de consument. Indien geleverde producten aantoonbaar beschadigd geleverd zijn komen de kosten door retour zenden voor Hands Off.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade wordt uitgesloten – met uitzondering van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden – door Hands Off.

 

13 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 1. Niets van de website van Hands Off (waaronder begrepen de beelden, teksten, logo’s of grafisch materiaal) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hands Off. 

14 – OVERMACHT

 1. Indien Hands Off door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De consument heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding. De consument kan de overeenkomst niet ontbinden als er sprake is van overmacht.
 2. Hands Off heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst na 30 (dertig) dagen zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Hands Off gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

15 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen Hands Off en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.